Aufpreis C540 statt B500 (Nabertherm)
416,50€*
(0)
Kammer-Brennofen Nabertherm N-E, 3-seitig beheizt
ab 8.401,40€*
(0)
Kammer-Brennofen Nabertherm N-E, 2-seitig beheizt
ab 321,30€*
(0)
Kammer-Brennofen Nabertherm NW mit Wagenboden
ab 13.566,00€*
(0)
Kammer-Brennofen Nabertherm N/ N-H, 5-seitig beheizt
ab 9.508,10€*
(0)
Toplader-Brennofen Nabertherm TOP rund
ab 2.629,90€*
(0)
Toplader-Brennofen Nabertherm HO eckig
ab 4.593,40€*
(0)